Szoftverfejlesztés


Potential Star (PotStar)

 

A PotStar, mint módszer

A PotStar, mint értékelő, döntéselőkészítő és monitoring rendszer:

Az Európai Unió és a demokratikus irányítás-társadalmi kontroll egyre erőteljesebben megkívánja a fejlesztési tevékenységek megfelelő nyomon követését, monitoringját, ami a célok kijelölésétől, a döntés előkészítéstől egészen a végrehajtásig tart.

Magyarországon egyre inkább érződik a monitoring rendszerek szükségessége a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési folyamatokban. Átfogó monitoring-rendszer felállítására van szükség, ami nem csak a szigorú ellenőrzést, a hatékonysági szempontok érvényesítését teszi lehetővé, de nagyban hozzájárulhat a programok sikeréhez is azáltal, hogy időben figyelmeztet a változásokra, a tervektől való eltérésekre, vagy éppen arra, hogy a sikeresség érdekében nagyobb rugalmasságra, az eredeti tervektől való eltérésre van szükség, vagy éppen a nagyobb veszteségeket elkerülendő a végrehajtás felfüggesztése célszerű.

A gazdaságfejlesztés folyamatának monitoringja biztosítja a munka hatékonyságának mérését és a jövőbeni tervezési, programozási szakaszok korrekt megalapozását, új prioritások és eszközök kijelölését.

A monitoring tevékenység egyik feladata konkrét programok értékelése az időbeli ütemezés szerint, a már a helyzetfelismerésnél meghatározott és figyelembe vett adatok, indikátorok alapján.

A másik feladat a komplex hatások folyamatos értékelése, ami már nem lehet a fejlesztési folyamaton kívüli értékelés. Túl kell, hogy lépjen ezen a funkcióján, és a kapott eredmények birtokában be is kell avatkozni a folyamatba.
Ezen feladat megoldására kiváló eszköz a Potenciál Analízis módszer és szoftver, a „PotStar”. Kidolgozott mutatórendszer alapján, súlyozott értékek segítségével, ábrákon bemutatva transzparens módon jól nyomon követhető az egész folyamat.

Nagyon fontos, hogy a monitoring tevékenység tervezését már a célok kijelölésénél elkezdjük, és a meghatározott ellenőrző pontokat, indikátorokat már a helyzetfeltárásnál figyelembe vegyük.

Röviden összefoglalva a monitoring rendszer alkalmas:

 • komplex folyamatok elemzésére,

 • a térbeli folyamatok elemzésére,

 • a fejlesztés eszközrendszerének hatékonyság-mérésére,

 • a fejlesztési céltól való eltérés jelzésére, illetve a beavatkozás szükségességének jelzésére,

 • a cégek értékelésére, (rating)a pályázat értékelésére,

 • az egyes indikátorok alapján az ellenőrzés végrehajtására,

 • valamint a magasabb tervezési egységek pályázati kiírásainak, tervezéseinek elősegítésére, az alacsonyabb és magasabb tervezési egységek érdekegyeztetésének elősegítésére.

A monitoring rendszer révén az egyes programok, beruházások, projektek területi hatékonyságát egyedileg lehet értékelni. A monitoring rendszer kiépítését a fejlesztési tervek, programok rendszerére célszerű alapozni.

A tervezési és „PotStar” monitoring rendszerek együttesen alkalmasak:

 • a térbeli folyamatok elemzésére,

 • a fejlesztési eszközrendszer hatékonyságának mérésére,

 • az általános szabályozás területi, ágazati hatásainak értékelésére és a szükséges korrekciók jelzésére.

A fejlesztési feladatok gyakorlati realizálásához komplex információs rendszer működtetése szükséges, melynek alapvető funkciói közé tartozik a tervezés és a monitoring rendszer igényeinek kielégítése. Ennek főbb feladata a „PotStar” monitoring oldaláról:

 • meghatározza az információs igényeket és szükségleteket,

 • kialakítja az adatgyűjtés és a feldolgozás módszerét, feltételeit,

 • meghatározza az adatszolgáltatók együttműködésének rendjét,

 • különleges hardver és szoftver igények nélkül meglévő adatbázisokhoz erőforrástérképeket csatlakoztasson.

 

A PotStar program:

A potenciál csillag módszer lényege, hogy egy vállalat t0 kiinduló állapotát és az ezekhez mért fejlődés komplex értékelését adja, a minősítés szintjeinek megfelelő ágakra, alkategóriákra bontásával. A vállalatok értékelésénél változó számú fő vizsgálati szint (pl. potenciálok, irányítás, működés, eredmény) alakítható ki, elemző ágaira vonatkozó résztevékenységei számértékkel (ötfokozatú (+2 és –2), vagy 100 értékű (százalékos) skálán jelennek meg.

Az átlagolt vagy szükség szerint súlyozott értékek a fő területeket reprezentáló polár - koordináta rendszerben ábrázolhatók, ahol a vonatkozó kategóriák diszkrét értékei jelennek meg. Az ezeket reprezentáló tengelypontokat összekötve alakul ki a potenciál csillagnak nevezett sokszög, amelynek területe arányos a „vállalat”, vagy a „projektpotenciálnak” tekintett értékkel (ami egy konkrét értékkel jellemezett).

A potenciál csillag szimmetrikustól eltérő geometriája és kiterjedtsége a problematikus (vagy éppen a kiugróan jó) területekre, a torzulás mértéke pedig az eltérés intenzitására mutat rá.

A módszer elemei:

 • a modell leírja a fő- és a kapcsolódó résztevékenységeket, valamint a hozzájuk rendelt alkategóriákkal, a rendszer grafikusan is megjeleníthető struktúráját,

 • a modell elemeihez illeszkedő adatgyűjtő segédlet (kérdőív), ezt a rendszer alkalmazásában gyakorlott szakértő(k) tölti ki, általában interjú keretében,

 • értékelési irányelvek orientálják a szakértőt az egyes elemek lehetőség szerinti egységes értékelésében (a már említett ötfokozatú skálán ++, +, 0, -, --),

 • értékelő lap, amely az értékek adatgyűjtő és modell-konform rögzítésének eszköze,

 • megjegyzések, ezekben a szakértő rögzíti a vállalattal összefüggő benyomásait, a konkrét értékelési szempontok szükség szerinti indoklását, és azokat a lényeges észrevételeket, amelyek kiegészítik a kérdőívet,

 • a szoftver, amely elektronikusan is rögzíti a felmérés során nyert információkat, és elvégzi az egyes al- és főkategóriák értékelését, és grafikusan megjeleníti a települési/vállalati potenciálcsillagot, illetve ehhez kapcsolódóan szöveges formában listákat készít (pl. erős-gyenge pontok, megjegyzések).

A szoftver alkalmas már működő adatbázisokból a szükséges adatok átvételére.

A program használata feltételezi, hogy:

 • az eljárást és az azt támogató szoftvert erre kiképzett szakértő használja, aki

 • alapvető Windows felhasználói ismeretekkel rendelkezik.

Címünk:
Központ: H-4025 Debrecen Petőfi tér 10.


Copyright 2014. www.tgmi.hu


Ügyvezető igazgató:
Molnár István
+36 70 7746 993
istvan.molnar@tmbhungary.hu

Tompa Ferenc
+36 30 9554 214
ferenc.tompa@tgmi.hu

Telefon:
+36 52/500-826