Terület-, és gazdaságfejlesztés


Az eredményes területfejlesztésnek feltételei a megalapozott területi tervek, és az ezeket megvalósítani akaró projektek.

A területi tervezés egy olyan folyamat, amely során a szakemberek a helyzet megismerése alapján feltárják a tervezési egység főbb fejlődési tendenciáit, megfogalmazzák a haladás lehetséges irányait, az ezekhez tartozó utakat és eszközöket, a cselekvési programot. A tervezés sikerességének feltétele, hogy a folyamat kiegészüljön a monitoring elvégzésével is.

A teljes munka egymáshoz kapcsolódó és egymásra épülő modulokból áll. Ez biztosítja a területfejlesztésben a tervek olyannyira szükséges egymásra épülését, a hatékony munkát.

A teljes területi tervezés a következő fő lépéseket tartalmazza:

 • Helyzetfeltárás, diagnózis felállítása, SWOT analízis

 • Koncepció megalkotása (célok, prioritások kijelölése)

 • Stratégiai program készítése

 • Cselekvési terv alkotása, operatív programok megírása

 • Végrehajtás, intézkedések, akciók

 • Kontroll, monitoring (megfigyelés, értékelés, visszacsatolás)

A TMB Hungary a területfejlesztési folyamat egészének megvalósításában vesz részt mint tervező-szakértő, majd a megvalósítás folyamán, mint menedzser, aki a helyi munkaszervezet létrehozásától annak működtetésén át a forrásallokációt, a megvalósítást menedzseli.

Példa település szintű fejlesztési folyamatra.

Helyzetfeltárás

A jól megalapozott tervek előfeltétele egy igen alapos, célorientált, a meghatározott indikátorokra épülő helyzetfeltárás.

Részegységei a következők lehetnek:

Az önkormányzati működés átvilágítása

 • A vizsgálat célja kideríteni, hogy milyen az önkormányzat hivatali struktúrája, szervezeti felépítése, működésének hatékonysága stb.

 • A működés feltételei, kötelező feladatok ellátása.

 • A gazdasági munkavégzés szabályozottsága, kapcsolatok a Hivatalon belül.

 • Az önkormányzat gazdálkodási jellemzői, az önkormányzati vagyon alakulása.

 • Az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködése.

 • Az önkormányzat információs rendszere.

A település társadalmi-, gazdasági potenciáljának értékelése

 • Ebben a részben a település gazdálkodásának értékelése történik.

 • A város komplex potenciáljának felmérése.

 • A település gazdasági infrastruktúrája, a termelő ágazatok.

 • A gazdaság szerkezete, a munkaerőbázis minősége.

 • Az alap- és középfokú- felsőfokú oktatás jellemzői.

 • A település és környezetének kapcsolata, határon átnyúló kapcsolatok.

Oktatás, humán infrastruktúra, a 4 K (kultúra, kommunikáció, kreativitás, kompetencia)

A területi, társadalmi környezet, központi funkciók, programalapú partnerség

A jelenlegi fejlesztési politikákban a fő rendező elv a partnerség és az addicionalitás. A partnerség elvének gyakorlati érvényesítése nélkül ma már a terület nem lehet versenyképes. A belső és külső kapcsolatrendszer, az érdekegyeztetés és kooperáció, a társadalmi, civil, gazdasági, stb. szereplők hiánya gátat vet a fejlődésnek.

A sikeres marketingtevékenység alapfeltételei és a kommunikáció

A városok versenyében azok a települések bizonyultak sikeresnek, akik átfogó és tudatos marketing koncepcióval rendelkeztek. Átfogó, tervezett és kulturáltan agresszív marketinggyakorlat nélkül még az objektív versenyelőnyök sem működnek.

A település komplex helyzetértékelése

 • A település általános jellemzői.

 • A település társadalmi-szociális funkciói.

 • A város infrastrukturális helyzete.

 • A város gazdaságának állapota.

 • Várospolitika-városfejlesztés, városmarketing.

 • SWOT-analízis.

A helyzetfeltárás modul részekre bontása lehetővé teszi, hogy a konkrét céloknak megfelelő vizsgálatokat végezzük el. A helyzetfeltárás után (bármilyen célból is készüljön), testületi ülésen kell ismertetni a jelenlegi helyzetet. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat szembesüljön a kiindulási helyzettel, a feltárt problémákkal. Ha elfogadják, hogy valóban a valóságot tükrözi a helyzetfeltárás, akkor a tervezési folyamat következő fázisába léphetünk.

Koncepció írása

A tervezési egység fejlesztési koncepciója a terület fő problémáinak és reális fejlesztési potenciáljainak meghatározásával kezdődik (SWOT analízis), amelyekre épülve meghatározásra kerülnek a település közép és hosszú távú általános céljai, a település jövőképe, a funkciók, fejlesztési elképzelések, prioritások rendszere, vagyis a koncepció. A tervezési egység által elfogadott koncepció közös fejlesztési szándékot fejez ki, kijelöli a ráépülő stratégiai program kereteit.

A koncepcióban a tervezők javaslatot tesznek a város fejlesztési céljainak sorrendjére. A végső rangsort a város képviselő testülete határozza meg.

A koncepcióalkotás jellemzői:

 • régió és térségszemléletű

 • biztosítja a város folyamatos működésének és a város fejlesztésének összhangját

 • egyértelmű jövőképet vázol,

 • a jóváhagyási folyamat során figyelembe veszi a város lakosságának véleményét.

Címünk:
Központ: H-4025 Debrecen Petőfi tér 10.


Copyright 2014. www.tgmi.hu


Ügyvezető igazgató:
Molnár István
+36 70 7746 993
istvan.molnar@tmbhungary.hu

Tompa Ferenc
+36 30 9554 214
ferenc.tompa@tgmi.hu

Telefon:
+36 52/500-826